Diensten_HB_DSC_5934_1280x200_2

De BRL11000 vereist dat het bodemenergiesysteem op zodanige wijze wordt onderhouden dat de beoogde levensduur kan worden behaald en dat de capaciteit en het vermogen gegarandeerd blijft.

BRL11000

Onder meer de volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van het onderhoud en beheerplan:

 • Controle van de (ondergrondse) bronbehuizing op waterdichtheid en mechanische gebreken
 • Controle van de elektrische bekabeling/aansluitingen in de (ondergrondse) bronbehuizing
 • Visuele controle van de bronkop op corrosie, water- en luchtdichtheid en mechanische gebreken
 • Controle regelkast en regelkring
 • Controle meetcomponenten (watermeter en temperatuuropnemers) op goede werking / afwijking
 • Controle bronpompbekabeling en motorstroom bronpomp (meggeren)
 • Verhelpen van kleine storingen
 • Indien nodig inspectie met spuiactie waarbij de bron wordt gecontroleerd
 • Controle spuiwater op vaste vervuiling
 • Bepalen bronkarakteristiek (specifiek debiet)
 • Controle op volledigheid van het logboek ter plaatse
 • Rapportage (digitaal) bevindingen ter plaatse en constateringen / afwijkingen communiceren met de opdrachtgever
 • Insted verzorgt het software-versiebeheer van de automatiseringsinstallatie van de WKO.
 • Registreren van de gegevens ten behoeve van de energieprestatie en de vereiste provinciale vergunningsrapportage.
 • Jaarlijkse klantrapportage met een advies aan de beheerder (vergunninghouder) van de installatie, inclusief periodieke terugkoppeling over prestaties, energievoorraden en eventuele wijzigingen in de installatie.
 • Insted berekent de SPFbes o.b.v. geregistreerde gemeten waarden. Hierbij gaan we er vanuit dat alle benodigde metingen bij Insted binnenkomen.
 • Insted verzorgt namens de vergunninghouder, de periodieke en jaarlijkse rapportage voor de provincie.
 • Verplichte monsternames. De waterwetvergunning vereist bemonstering van het grondwater nadat het bronsysteem twee volledige warme én koude seizoenen in werking is geweest. Afhankelijk van het tijdstip van inbedrijfstelling, moet dit ingepland worden in oktober of april van het betreffende jaar. De genomen monsters zullen in een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd worden op de parameters zoals in voorschrift van de vergunning is aangegeven. De analysecertificaten zullen tegelijkertijd met de volgende jaarrapportage worden verstrekt.
 • Evaluatie na twee jaar. Na twee volle kalenderjaren en vervolgens vijfjaarlijks, vereist de waterwetvergunning een uitgebreide evaluatierapportage. De metingen en analyses worden daarin geëvalueerd en gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Deze evaluatierapportage kan door ons verzorgd en verstuurd worden namens de vergunninghouder in het betreffende jaar. Aanvullende eisen, zoals het schrijven van een plan van aanpak, behoren niet tot de werkzaamheden.